SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Udělujete tímto souhlas fyzické osobě Jan Morkes, Liliová 869, 284 01 Kutná Hora, IČ: 87863189, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským úřadem v Kutné Hoře, Česká republika, pod spisovou značkou: MKH/010109/2018 (dále „Správce“), aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovával tyto osobní údaje: jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo.

Tyto údaje je nutné zpracovat za účelem poskytnutí služby = únikové hry. Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 2 let. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas.

Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na info@exitgameprague.cz.

 

SOUHLAS S PŘEBRÁNÍM ODPOVĚDNOSTI ZA INFORMOVANOST OSTATNÍCH ÚČASTNÍKŮ HRY

 

Tímto vyjadřujete svůj výslovný souhlas s přebráním odpovědnosti za informovanost ostatních účastníků hry a to ve smyslu seznámení ostatních členů Vašeho týmu chystajících se zúčastnit únikové/escape/exit/real-time hry s VŠEOBECNÝMI OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI (dále „VOP“), ale zvláště PŘÍLOHY Č. 1 - REZERVACE HRY, PRAVIDLA A PODMÍNKY HRANÍ (dále „příloha č. 1 VOP“) Společnosti.

Přebrání odpovědnosti se týká zvláště bodů v odst. č. 3 přílohy č. 1 VOP, jedná se o informování všech účastníků o bezpečnostních pravidlech platících v provozovně Společnosti a dále také o zdravotních nárocích na hru, jež má každý účastník posoudit na vlastní riziko.

(Tento souhlas Společnost zařadila mezi všeobecné obchodní podmínky z důvodu omezení doby nutné k přípravě hráčů před hrou – vyřazení podepisování všech účastníků o seznámení se s bezpečnostními a zdravotními pravidly).

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

1.       ÚVODNÍ ÚSTANOVENÍ

 

1.1.     Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb fyzické osoby Jan Morkes - ExitGamePrague (dále „Podmínky“ nebo „VOP“) upravují smluvní vztahy a veškeré vztahy, v jejichž rámci bylo na Podmínky odkázáno, mezi fyzickou osobou Jan Morkes, se sídlem: Liliová 869, 284 01 Kutná Hora, IČ: 87863189. Fyzická osoba je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským úřadem v Kutné Hoře, Česká republika, pod spisovou značkou: MKH/010109/2018 (dále jako „Společnost“ nebo také „prodávající“) a fyzickými osobami, které jsou v závazkovém či obdobném vztahu k prodávajícímu v postavení kupujícího, odběratele zboží, výrobků, či služeb či osoby činící úkony směřující k vytvoření závazkového vztahu s prodávajícím (dále jen „kupující“) prostřednictvím: (I) internetového obchodu prodávajícího nebo (II) komunikace s oprávněnými zástupci prodávajícího ať již elektronickou formou komunikace či fyzickou formou na provozovně prodávajícího.

 

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.exitgameprague.cz (dále jen „webová stránka“). Provozovna prodávajícího ke dni účinnosti těchto Podmínek je následující:

 

Rokycanova 459/7, 130 00 Praha 3, Česká republika

 

1.2.     Podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží či služby od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

 

1.3.     Pokud se v těchto Podmínkách hovoří o zboží, rozumí se tím dárkové poukazy (vouchery), které prodávající prodává prostřednictvím své webové stránky a na své provozovně, jakož i další upomínkové předměty, nabízené prodávajícím na své provozovně.

 

1.4.     Pokud se v těchto Podmínkách hovoří o službách, rozumí se tím provozování a pronájem tzv. únikových/escape/exit/real-time zážitkových her, které prodávající nabízí a provozuje na své provozovně a nabízí rezervace na těchto hrách prostřednictvím své webové stránky a na své provozovně.

 

1.5.     Pokud se v těchto Podmínkách hovoří o kupní smlouvě, rozumí se tím: (I) kupní smlouva na dárkové poukazy (vouchery) a další upomínkové předměty, které prodávající prodává prostřednictvím své webové stránky a na své provozovně; (II) a smlouva, kterou prodávající uzavírá s kupujícím v rámci provozování tzv. únikových/escape/exit/real-time zážitkových her nabízených prodávajícím na své provozovně.

 

1.6.     Ustanovení odchylná od Podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními Podmínek.

 

1.7.     Ustanovení Podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce, nedohodnou-li se kupující a prodávající jinak.

 

1.8.     Znění Podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Společnost si tímto vyhrazuje právo změnit a/nebo aktualizovat znění Podmínek a to zveřejněním aktuálního znění na webových stránkách Společnosti. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

 

2.       UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

2.1.     Veškerá prezentace zboží a služeb umístěná ve webovém rozhraní www.exitgameprague.cz je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží či služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“) se nepoužije. Přístup na webové rozhraní www.exitgameprague.cz a používání služeb a odkazů na těchto stránkách uváděných jsou na výlučném uvážení a odpovědnost kupujícího.

 

2.2.     Webové rozhraní www.exitgameprague.cz obsahuje informace o zboží a službách, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a služeb a souvisejících nákladů. Ceny zboží a služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.

 

2.3.     Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní www.exitgameprague.cz. Tyto informace jsou závazné s výjimkou zjevné chyby.

 

2.4.     Ceny za služby se mohou lišit v závislosti na datu, zvolené službě (hře), konkrétním času dané rezervace služby a rovněž v závislosti na počtu osob. Konkrétní cena je uvedena v rezervačním systému na webovém rozhraní www.exitgameprague.cz a k nahlédnutí v provozovně prodávajícího. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 

2.5.     Webové rozhraní www.exitgameprague.cz obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží/poskytnutím služeb. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží/poskytnutím služeb uvedené ve webovém rozhraní www.exitgameprague.cz platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Individuální dodání zboží/poskytnutí služeb lze dojednat elektronickou korespondencí skrze email info@exitgameprague.cz.

 

2.6.     Pro objednání zboží/rezervaci služby kupující kontaktuje Společnost prostřednictvím elektronické komunikace na emailové adrese info@exitgameprague.cz. Kupující v rámci elektronické komunikace bude informován zejména o:

 

(I)                 objednávaném zboží/službě (specifikace hry, platnost dárkového poukazu (voucheru), možnosti uplatnění);

(II)               způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží;

(III)             informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jako „objednávka“).

 

2.7.     Kupující v rámci emailové komunikace předá prodávajícímu údaje nutné ke zpracování objednávky (nejméně jméno a emailovou adresu pro doručení objednaného zboží/rezervaci služeb), dále kupující může vyžadovat doplnění fakturačních údajů (IČO,DIČ, adresu). Zasláním osobních údajů v elektronické komunikaci kupující vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále „zákon o ochraně osobních údajů“). Údaje uvedené kupujícím v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí v elektronické komunikaci.

 

2.8.     Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například telefonicky).

 

2.9.     Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu v elektronické komunikaci, a to na emailovou adresu kupujícího. Ustanovení článku 11.2. níže tímto není dotčeno.

 

2.10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, atd.) si hradí kupující sám.

 

2.11. Dárkový poukaz (voucher) kupující obdrží v elektronické podobě (obdrží dárkový voucher ve formátu PDF s unikátním rezervačním kódem, který se vyplní do rezervačního formuláře v okamžiku uplatnění dárkového voucheru). V případě, že kupující projeví zájem o koupi dárkového voucheru v papírové podobě, má možnost skrze elektronickou komunikaci vyjednat vyzvednutí na provozovně prodávajícího nebo zaslání na zvolenou adresu kupujícího poštou.

 

3.       DÁRKOVÉ POUKAZY (VOUCHERY)

 

3.1.     Dárkové poukazy (vouchery) prodávajícího vystavené a prodávané prodávajícím jsou poukázkou na doručitele ve smyslu ustanovení § 1939 OZ. Dárkovým poukazem je kupující, který dárkový poukaz předloží v provozovně prodávajícího, oprávněn k absolvování únikové hry spolu s jím zvolenými osobami, avšak nikoliv v počtu převyšujícím 5 osob.

 

3.2.     Není-li na dárkovém poukazu uvedeno jinak, dárkový poukaz platí po dobu šesti měsíců ode dne vystavení.

 

3.3.     Vzhledem ke skutečnosti, že prodávající distribuuje dárkové poukazy i prostřednictvím třetích osob (například portál Slevomat.cz), může se předmět plnění na dárkovém poukazu distribuovaném třetími osobami lišit od plnění garantovaného těmito Podmínkami. Pokud je rozpor v předmětu a podmínkách plnění z dárkového poukazu, pak platí podmínky uvedené na dárkovém poukazu distribuovaném autorizovanými smluvními partnery prodávajícího.

 

3.4.     Dárkový poukaz nelze kombinovat s jakýmikoliv dalšími slevami či akcemi vyhlášenými prodávajícím.

 

4.       CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

4.1.     Cenu zboží/služeb a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 

(I)                 v případě osobního odběru objednávky/ osobní návštěvy a využití služby kupujícím v provozovně prodávajícího;

·         v hotovosti v provozovně prodávajícího;

·         bezhotovostně platební kartou v provozovně prodávajícího;

·         v případě doručení objednávky (dárkového poukazu) prostřednictvím přepravce;

·         v hotovosti na dobírku (objednávky dárkového poukazu) v místě určeném kupujícím v objednávce;

(II)               bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.: 219453776/0600, vedený u společnosti MONETA Money Bank, a.s. (dále „účet prodávajícího“);

(III)             bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay.

 

4.2.     Společně s kupní cenou je kupující (v případě objednávky dárkového voucheru) povinen zaplatit prodávajícímu také případné náklady spojené s balením a náklady dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 

4.3.     V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do tří (3) dnů od uzavření kupní smlouvy.

 

4.4.     V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Objednávka je zpracována a dokončena až po připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

4.5.     Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 OZ se nepoužije.

 

4.6.     Případné slevy z ceny zboží/služeb poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

4.7.     Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu/potvrzení. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. V případě doručení prostřednictvím přepravce vystaví prodávající daňový doklad – fakturu/potvrzení po obdržení objednávky a přiloží ho ke zboží. V případě doručení prostřednictvím osobního odběru v provozovně prodávajícího vystaví prodávající daňový doklad – fakturu/potvrzení po uhrazení ceny zboží a předá ho společně se zbožím.

 

 

5.       ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

5.1.     Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 OZ, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží/služeb, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

 

5.2.     Nejedná-li se o případ uvedený v článku 7.1 Podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené shora.

 

Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího (Jan Morkes, Rokycanova 459/7, 130 00 Praha 3, Česká republika) či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@exitgameprague.cz.

 

5.3.     Kupující má právo od smlouvy odstoupit v plném rozsahu i částečně, vrácením části zboží.

 

5.4.     V případě odstoupení od kupní smlouvy dle článku 5.2 Podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

5.5.     V případě odstoupení od smlouvy dle článku 5.2 Podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal (nedohodnou-li se na jiném způsobu vrácení peněžních prostředků). Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 

5.6.     Nárok na náhradu újmy vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

5.7.     V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 

 

 

5.8.     Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

6.       PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 

6.1.     V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

6.2.     Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

 

6.3.     V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

6.4.     Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

6.5.     Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky třetích osob a dopravních společností, jsou-li takové podmínky vydány.

 

7.       PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

7.1.     Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

 

7.2.     Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 

(I)                 má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

(II)               se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

(III)             zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

(IV)             je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;

(V)               zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

7.3.     Ustanovení uvedená v článku 7.2. Podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4.     Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny Rokycanova 459/7, 130 00 Praha 3, Česká republika.

 

7.5.     Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

8.       DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

8.1.     Kupující nabývá vlastnictví ke zboží nabízenému prodávajícím zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

8.2.     Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.

 

8.3.     K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

 

8.4.     Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

8.5.     Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.

 

 

9.       ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 

9.1.     Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 

9.2.     Dle § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, prodávající informuje kupujícího, že jím nabízené zboží a služby mohou vyžadovat pro svoji správnou činnost tzv. cookies, což jsou soubory dat, které naše servery ukládají v prohlížeči kupujícího k uchování informací o nastavení kupujícího v rámci služeb poskytovaných prodávajícím. Bez těchto cookies nebudou služby prodávajícího fungovat správně a nebudou si moci „zapamatovat“ žádné nastavení kupujícího a jeho preference. Pro tento účel jsou cookies využívány po celém světě a používají je dnes již prakticky všechny webové stránky. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Prodávající nepoužívá tzv. cookies pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů. Zboží a služby prodávajícího jsou poskytovány prostřednictvím tohoto webu: www.exitgameprague.cz.

 

9.3.     Prostřednictvím webových služeb prodávajícího mohou být v prohlížeči kupujícího ukládány i cookies provozovatelů reklamních systémů za účelem remarketingu, nebo pro zobrazování reklamy, které je pro kupujícího relevantnější. Pokud kupující nechce tyto cookies ukládat, je možné jejich používání zablokovat na adrese http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby nebo použít webové aplikace blokující zobrazení reklamy v prohlížeči kupujícího.

 

9.4.     Používáním webových stránek prodávajícího souhlasí kupující s užitím cookies. Tyto mohou být kupujícím vymazány nebo jejich používání kupujícím předem odmítnuty volbou v příslušném nastavení ve prohlížeči kupujícího. Pokud tak kupující učiní, může být nucen nastavovat některé volby manuálně pokaždé, když webové rozhraní prodávajícího, a některé služby a funkce nemusí správně fungovat.

 

10.   DORUČOVÁNÍ

 

10.1. Kontaktní údaje prodávajícího:

Adresa pro doručování:  Rokycanova 459/7, 130 00 Praha 3, Česká republika

Adresa elektronické pošty: info@exitgameprague.cz

Telefonní spojení: +420 733 450 742

 

11.   OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

 

11.1. V průběhu poskytování svých služeb bude prodávající maximálně usilovat o naplnění očekávání a splnění všech přání kupujícího a všech účastníků. V každém případě však platí, že prodávající nebude odpovědný za výpadky či neschopnost poskytovat své služby a plnit své závazky v případech výskytu “vyšší moci”, které prodávající nemohl očekávat ani jim rozumně předcházet, zejména (nikoliv výhradně) záplavy, požár, přírodní pohroma, stávky, válka, teroristický útok, povstání, atd.).

 

11.2. Prodávající není odpovědný za jakékoliv prodlení či výpadky provozu na webových stránkách způsobené případy “vyšší moci”, stejně tak jako výpadku telekomunikačních služeb, výpadků IT sítě či souvisejících záležitostí. Stejně tak není prodávající odpovědný za nefunkčnost/nesprávné nastavení elektronické adresy kupujícího, na kterou je doručováno potvrzení objednávky dle článku 2.7. těchto Podmínek.

 

11.3. Webové stránky prodávajícího mohou obsahovat odkazy na zdroje a informace třetích osob a jejich webových stránek. Tyto odkazy mohou být používány na základě volného uvážení uživatelů webových stránek prodávajícího, v žádném případě však neimplikují jakýkoliv souhlas či názor prodávajícího s obsahem těchto stránek, stejně tak jako jiných informací či reklamních banner a odkazů použitých na těchto stránkách třetích osob.

 

11.4. Prodávající není odpovědný za jakoukoliv újmu, ušlý zisk či náklady vzniklé v souvislosti s používáním webových stránek prodávajícího a/nebo s nemožností jejich dočasného použití.

 

11.5. Prodávající není odpovědný za činnost a případné výpadky či omezení bankovních systémů obsluhujících platební systémy a platební brány napojené na rezervační systém prodávajícího.

 

11.6. V jakémkoliv případě vzniku odpovědnosti prodávajícího vůči kupujícímu je výše odpovědnosti prodávajícího omezena výší kupní ceny uhrazené kupujícím za zboží zakoupených kupujícím/použití služeb nabízených prodávajícím.

 

12.   ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

12.2. Stane-li se nebo bude-li shledáno některé ustanovení Podmínek neplatným či neúčinným, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení Podmínek není dotknuta platnost ostatních ustanovení Podmínek.

 

12.3. Kupní smlouva včetně Podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Poslední aktualizace VOP proběhla v Praze dne 11.11.2018.

 

PŘÍLOHA Č. 1 VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK – REZERVACE HRY, PRAVIDLA A PODMÍNKY HRANÍ

 

1.       REZERVACE HRY

 

1.1.  Na základě vyplnění nezbytných údajů a informací ve formuláři rezervačního systému na webové stránce prodávajícího může kupující provádět objednávání termínu pro uskutečnění tzv. únikových/escape/exit/real-time zážitkové hry. (dále jen „rezervace hry“). Kupující rezervací hry vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

1.2.  Při rezervaci hry na webové stránce prodávajícího je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Uvedené údaje je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím jsou prodávajícím považovány za správné.

 

1.3.  Kupující bere na vědomí, že rezervační systém na webovém rozhraní www.exitgameprague.cz nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob (například poskytovatel hostingu atd.).

 

2.       PRAVIDLA A PODMÍNKY

 

2.1.  Pokud kupující zruší svou rezervaci pro zvolenou službu déle než 24 hodin před rezervovaným termínem, prodávající mu vrátí 100% kupujícím uhrazené kupní ceny. Pokud kupující zruší svou účast méně než 24 hodin před zahájením rezervované služby (hry), prodávající je oprávněn kupujícímu naúčtovat částku 350,- Kč jako sankční poplatek za zrušenou rezervaci a tuto částku si započíst vůči již uhrazené částce kupujícím za danou službu.

 

2.2.  Kupující je povinen dostavit se včas do provozovny prodávajícího na místo konání zvolené služby (hry) uvedené v informativním mailu zaslaném prodávajícím.

 

2.3.  Pozdní příchody na rezervovanou službu (déle než 5 min po rezervovaném termínu) nejsou přípustné. V případě zpoždění kupujícího delším než 15 minut po termínu zahájení příslušné služby (hry) začíná běžet čas nezbytný k absolvování hry bez ohledu na přítomnost účastníka a bez nároku na vrácení kupní ceny či její části. V případě, že účastník má zpoždění, může mu být umožněn vstup na únikovou hru s omezeným časem na hru, nebo v náhradním termínu dle časových možností, nebo s následující skupinou, vše na základě výlučného uvážení operátora či vedení Společnosti.

 

2.4.  Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit jakoukoliv rezervaci. Kupujícímu bude nabídnut jiný termín pro uskutečnění služby. V ostatních případech prodávající nahradí uhrazenou kupní cenu kupujícímu v plné výši. (Společnost si zakládá na příběhu, funkčnosti a zážitku z hraní, v případě např. technických problémů způsobených daný den předchozími zákazníky Společnost volí kontaktování kupujícího za účelem domluvení jiného rezervačního termínu, v ostatních případech nahrazení kupní ceny). V případě zakoupení dárkového poukazu (voucheru) kupujícím od třetí strany, Společnost kontaktuje danou třetí stranu a vyřídí náhradu kupní ceny v plné výši kupujícímu.

 

2.5.  Týdenní rozvrhy poskytovaných služeb (her) se mohou vzájemně lišit a měnit na základě rozhodnutí vedení prodávajícího.

2.6.  Skupinové rezervace nebo speciální teambuildingové/podnikové akce jsou vítány a mohou být předmětem zvýhodněných cenových nabídek. Pro bližší informace prosím kontaktujte Společnost, a to buď mailem: info@exitgameprague.cz nebo telefonicky: +420 721 415 012.

Parametry teambuildingových akcí (počet účastníků, datum, platba) Společnost zpravidla řeší individuálně.

 

3.       BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

 

3.1.     Nezbytnou podmínkou účasti kupujícího v jakékoliv službě (hře) provozované prodávajícím je bezpodmínečné dodržování všech bezpečnostních a provozních pravidel, a to nejen kupujícím, ale všemi účastníky, kteří vstoupí do smluvního vztahu se Společností na základě jejich uskutečněné rezervace příslušné únikové hry učiněné kupujícím, či kteroukoliv třetí osobou na základě dohody či pokynu kupujícího či rezervace učiněné ve prospěch kupujícího (dále též jako “účastník”). Účastník tímto souhlasí, že pokud nebude dodržovat bezpečnostní a provozní pravidla a pokyny operátora příslušné únikové hry, může být vyloučen z provozovny prodávajícího na základě rozhodnutí operátora či vedení Společnosti bez nároku na vrácení uhrazené kupní ceny či její části.

 

3.2.     Účastník se účastní v únikové hře na vlastní nebezpečí a odpovědnost.

 

3.3.     Únikové hry provozované prodávajícím obsahují napínavé a do určité míry stresující či lekavé prvky a situace. Tyto prvky a situace jsou součástí hry a daného příběhu a žádný z účastníků se v průběhu trvání únikové hry nedostane do skutečně nebezpečné situace. V průběhu trvání každé únikové hry budou účastníci vizuálně a akusticky monitorováni zkušeným operátorem dané hry, a to prostřednictvím odposlechů a video přenosů z dané hry. Tyto nahrávky jsou Společností ukládány po dobu 2 týdnů a následně automaticky smazány. Tyto nahrávky mohou být Společností využity pouze z důvodů ochrany zdraví, bezpečnosti a majetku a nejsou jakkoliv následně využívány k jakýmkoliv jiným účelům.

 

3.4.     Provozovna prodávajícího je monitorována průmyslovými kamerami. Tyto nahrávky jsou prodávajícím ukládány po dobu 2 týdnů a následně automaticky smazány. Tyto nahrávky mohou být Společností využity pouze z důvodů ochrany zdraví, bezpečnosti a majetku a nejsou jakkoliv následně využívány k jakýmkoliv jiným účelům. Tyto záznamy nejsou v žádném případě poskytovány jakékoliv třetí osobě a přístup k těmto záznamům má pouze vedení Společnosti.

 

3.5.     Pokud by některý účastník trpěl jakýmkoliv typem srdečního onemocnění, epilepsií, vysokým tlakem, klaustrofobií nebo obdobnými zdravotními obtížemi, tento účastník má povinnost tuto skutečnost sdělit operátorovi dané únikové hry a zvážit svou účast ve hře s ohledem na svůj zdravotní stav a možné komplikace z toho vyplývající. V případě, že se účastník během hry nebude cítit dobře (např. z důvodu astmatu nebo klaustrofobie), může požádat operátora o možnost opustit hru, zároveň jsou účastníci pod stálým dohledem operátora, Společnost si na základě uvážení operátora vyhrazuje právo pozastavit nebo ukončit hru pokud operátor vyhodnotí situaci jako zdravotně / bezpečnostně / operativně nepřípustnou. Pokud účastník trpí nějakou zdravotních komplikací a i přes to se hry zúčastní, Společnost nemůže být odpovědná za žádné zdravotní komplikace nebo finanční škody s tím spojené. Vždy platí, že každý účastník se účastní únikové hry na základě vlastního rozhodnutí a na vlastní nebezpečí.

 

3.6.     Jakýkoliv z účastníků, který se v průběhu trvání únikové hry bude chovat neukázněně a/nebo bude kazit ostatním účastníkům jejich zážitek ze hry či jakkoliv jinak omezovat ostatní účastníky v průběhu trvání hry, může být vyloučen na základě rozhodnutí operátora, a to bez nároku na vrácení uhrazené kupní ceny či její části. Pokud bude jakýkoliv účastník úmyslně poškozovat vybavení a/nebo zařízení únikové hry, odpovídá za způsobenou újmu a bude ze hry vyloučen na základě rozhodnutí operátora, a to bez nároku na vrácení uhrazeného kupní ceny či její části. Společnost akceptuje ojedinělé a výjimečné poškození vybavení a zařízení v rámci běžného opotřebení.

 

3.7.     Pokud bude jakýkoliv účastník jevit známky opilosti či intoxikace jakoukoliv návykovou látkou, nebude vpuštěn do provozovny prodávajícího, a to na základě rozhodnutí operátora či vedení Společnosti. Dále platí, že Společnosti si vyhrazuje právo odmítnout vstup komukoliv, kdo se na základě uvážení operátora či vedení Společnosti bude jevit nezpůsobilým absolvovat únikovou hru ze zdravotních / bezpečnostních / operativních důvodů.

 

3.8.     Účastníkům není povoleno vstupovat do provozovny prodávajícího s jakýmikoliv zbraněmi či jinými nebezpečnými předměty, které jsou způsobilé ohrozit zdraví či bezpečnost jiných účastníků či zaměstnanců Společnosti. V provozovně prodávajícího či v jejich bezprostřední blízkosti je striktně zakázáno kouřit. Účastník může být z bezpečnostních důvodů požádán o předložení obsahu svých osobních zavazadel za účelem prohlídky, zda neobsahují zbraně či jakékoliv shora uvedené nebezpečné předměty či zbraně způsobilé ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců Společnosti či jiných účastníků.

 

3.9.     Společnost neodpovídá za újmu, za ztrátu či odcizení osobních věcí či cenností v prostorech provozovny Společnosti.

 

3.10.  Účast v únikové hře není doporučena osobám mladším 8 let.

 

4.       PRAVIDLA POŘIZOVÁNÍ AUDIOVIZUÁLNÍCH ZÁZNAMŮ

 

4.1.     Jakékoliv focení či pořizování jiných audiovizuálních záznamů v provozovně prodávajícího je přísně zakázáno. Rovněž je zakázáno ve hře používání mobilních telefonů, tabletů a jiné výpočetní techniky. Porušení tohoto zákazu se trestá smluvní pokutou ve výši 5.000,-Kč a okamžitým ukončením hry bez nároku na vrácení kupní ceny či její části. Operátoři hry rádi udělají všem účastníkům upomínkový snímek ze hry po jejím ukončení v prostorách provozovny za tímto účelem vyhrazených.

 

5.       OSTATNÍ PRAVIDLA A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

 

5.1.     Společnost není odpovědná za žádnou přímou, nepřímou, náhodnou, speciální ani následnou škodu, újmu na zdraví nebo škodu na majetku spojenou s účastí na hře nebo s využíváním služeb a prostor Společnosti.

 

5.2.     Během využívání služeb Společnosti Vám mohou být sděleny nebo se můžete jiným způsobem dozvědět nebo zjistit obchodní praktiky Společnosti, know-how, běžné obchodní transakce, aktuální i budoucí strategie, informace týkající se marketingové strategie, finanční údaje, softwarové a technologické procesy, metody či jiné aspekty Společnosti. Tímto souhlasíte a uznáváte, že jakékoliv a všechny tyto informace jsou důvěrné a Společnost je jediným a exkluzivním vlastníkem tohoto duševního vlastnictví a chráněných informací. Jakékoliv sdělení těchto informací třetí straně je absolutně nepřípustné.

 

5.3.     Účastníci jsou tímto prodávajícím laskavě požádáni, aby nešířili jakékoliv informace o obsahu únikových her, zvláště o jejich zápletkách a řešeních. Prosím zachovejte tak unikátní zážitek z únikové hry i všem ostatním budoucím účastníkům.

 

Poslední aktualizace přílohy č. 1 VOP proběhla v Praze dne 29.3.2020.